Устав

Гражданско сдружение „Либерални идеи за България и Европа“ (ЛИБЕ)

Устав

(приет на Общо събрание, проведено на 17.02.2017 г.)

Предмет на устава

Чл. 1. /1/ Този устав урежда устройството, дейността, съществуването и прекратяването на юридическо лице с нестопанска цел сдружение за обществена полза Сдружение „Либерални идеи за България и Европа“.

/2/ Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица – членове на сдружението.

/3/ Сдружението е учредено за обществена полза и не може да се преобразува в сдружение в частна полза.

Наименование на сдружението

Чл. 2. /1/ Наименованието на сдружението: Сдружение „Либерални идеи за България и Европа“ или съкратено ЛИБЕ“.

/2/ На английски наименованието на сдружението се изписва „Liberal Ideas for Bulgaria and Europe“ или съкратено „LIBE“.

Седалище на сдружението

Чл. 3. /1/ Седалището на сдружението е: България, гр. София.

/2/ Адресът на управление на сдружението е: гр. София, община Оборище, ул. Оборище 37, ап. 5.

Срок на сдружението

Чл. 4. Сдружението е учредено безсрочно.

Цели на Сдружението

Чл. 5. Сдружението е учредено с цел да подпомага създаването на силно общество от благоденстващи и свободни граждани, които поемат отговорност за собственото си развитие и постигането на справедливо държавно управление. В този смисъл сдружението подпомага, насърчава и популяризира:

1. либерални модели и концепции, насочени към развитие на свободната пазарна икономика, конкуренцията и социалната защита на онези в истинска нужда;

2. необходимостта от политически необременено правосъдие и достъпа до ефективен и безпристрастен съдебен процес като гарант на правото на живот, собственост и свобода на изразяването;

3. участието на гражданите в обществените и политическите процеси съвместно с упражняването на граждански контрол над разходването на публичните средства и ресурси, върху назначенията в държавната администрация и фирмите с държавно участие, както и

4. създаването на национален идеал, който да почива върху реализъм без химери и оптимизъм без илюзии.

Определяне на дейността

Чл. 6. Сдружението осъществява дейността си в обществена полза, като разходва имуществото си за:

1. Развитие на политическата, икономическата и правна култура на гражданите;

2. Развитие и утвърждаване на инициативността, личната отговорност и духовните ценности в гражданското общество;

3. Подпомагане на социалната интеграция, личностната реализация, образованието и технологиите.

Средства за постигане на целите на Сдружението

Чл. 7. /1/ За постигане на целите си Сдружението използва всички позволени от закона средства, в това число:

1. организира и подпомага провеждането на събития;

2. набира и разпределя средства за осъществяване на целите на сдружението 3. организира срещи, образователни курсове, семинари, лекции, конференции, изложби и други публични и образователни прояви, свързани с ролята на гражданското общество в условията на демократично управление;

4. разработва информационни продукти и материали във връзка с осъществяване на целите на сдружението;

5. изготвя и разпространява експертни оценки и аналитични продукти по практически, научни, правни и образователни въпроси, свързани с целите на сдружението;

6. сътрудничи на държавни и общински органи, институции и структури за реализирането на целите си;

7. информира за дейността си чрез средствата за електронна комуникация, масова информация и печата;

8. осъществява съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина;

9. организира и участва в международни прояви, програми и проекти;

/2/ Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва приходите за осъществяване на целите, посочени в този устав.

/3/ Извършваната от сдружението стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

/4/ Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

/5/ Сдружението не разпределя печалба.

Предмет на дейност на сдружението

Чл.8. Предметът на дейност на сдружението е в съответствие с целите на сдружението и съобразно предвидените в този Устав средства за постигането им, включително чрез всякакви позволени от закона сделки /без такива, за които законът изисква особена организационна форма или специален лицензионен режим/.

Право на членство

Чл. 9. Членовете на сдружението са физически лица, споделящи целите на сдружението.

Придобиване на членство

Чл. 10. /1/ Кандидатът за член на сдружението подава писмено заявление (на имейл адрес libe@libe.bg) до председателя на управителния съвет, в което се декларира приемането на устава на сдружението. Членството възниква след решение на Управителен съвет, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове и изпращането на писмено потвърждение до заявилият членство.

/2/ Кандидатът за член плаща встъпителна вноска.

/3/ Учредителите на сдружението са пълноправни членове по право.

Членски права и задължения

Чл. 11. /1/ Членуването в сдружението е доброволно.

/2/ Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.

/3/ Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, по реда и на чл. 15, ал. 1, т. 12.

/4/ Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

/5/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Прекратяване на членството

Чл. 12. /1/ Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до сдружението;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключване поради невнасяне на имуществени вноски, системно неучастие в дейността на сдружението и поведение, което е несъвместимо с устава и целите на сдружението;

4. с прекратяването на сдружението.

/2/ Управителният съвет прави предложение за изключване пред Общото събрание.

Органи

Чл. 13. /1/ Върховен орган на сдружението е Общото събрание.

/2/ Управителен орган на сдружението е Председателят на Управителния съвет, подпомаган от останалите му членове.

/3/ Органите на сдружението водят книги за протоколите от заседанията си. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

Права на Общото събрание

Чл. 15. /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава Председателя и/или останалите членове на Управителния съвет на сдружението;

4. избира фигуративно-визуалното представяне (лого, марка) на сдружението;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. взема решение за участие в други организации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението, както и начина за разпределение на останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите;

8. приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;

9. приема бюджета на сдружението

10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и встъпителната вноска;

11. приема отчетите за дейността на Председателя и Управителния съвет;

12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13. приема правилник за дейността на клоновете;

14. избира председателите на клоновете на сдружението;

15. взема решение за закриване на сдружението

/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

/3/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

/4/ Решенията на органи на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземането на решението.

Свикване на Общо събрание

Чл. 16. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/3/ Поканата се публикува по електронен път в секцията за обявления в уебсайта на сдружението.

Кворум

Чл. 17. /1/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

/2/ Присъстващи са и членове, с които има двустранна електронна връзка, гарантираща установяването на самоличността им и позволяваща участието им в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на тези членове се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. По инициатива на Управителния съвет е допустимо да се провеждат изцяло дистанционни заседания на Общото събрание, като Председателят или упълномощения от него Заместник-председател изготвя протокола и удостоверява гласуването.

Гласуване

Чл. 18. /1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решения.

/3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения

Чл. 19. /1/ Доколкото в закона не е предвидено друго, решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

/2/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Управителен съвет

Чл. 20. /1/ Управителният съвет се състои от Председателя и още 2 лица – членове на сдружението.

/2/Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 4 години и имат право на не повече от 2 последователни мандата.

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 21. Управителният съвет:

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. се разпорежда с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

3. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

4. подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността на сдружението;

5. подготвя и внася в Общото събрание основни документи на сдружението, като правилници за работа на ОС и УС и др.

6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7. изпълнява задълженията, предвидени в устава;

8. приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност;

9. предлага на Общото събрание изключване на членове поради поведение, което е несъвместимо с целите на сдружението, груби нарушения на устава или тригодишно неплащане на членски внос.

Чл. 22. /1/ Председателят на Управителния съвет представлява сдружението.

/2/ При продължителна невъзможност на Председателя да упражнява функциите си на Председател, същият може да ги възложи на друг член на Управителния съвет.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 23. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват не по-малко от 4 пъти годишно. Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя.

/2/ Председателят е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на един от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от заинтересувания член на Управителния съвет.

/3/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанията му присъстват всички членове. Присъстващи са и членове, с които има двустранна електронна връзка, гарантираща установяването на самоличността им и позволяваща участието им в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на тези членове се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 21, т. 2 и 6 и чл. 28 ал. 2 – единодушно.

/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да провежда заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Клонове

Чл. 24. С решение на Общото събрание сдружението може да създава свои клонове в страната и чужбина. Дейността им се урежда с правилник в съответствие с настоящия устав. Управителят на клона представлява сдружението за дейността на клона.

Имущество на сдружението

Чл. 25. /1/ Сдружението може да притежава имущество. Имуществото на сдружението се формира от членски внос, дарения, завещания, стопанска дейност и всички други законосъобразни източници.

/2/ Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Публичност на дейността на сдружението

Чл. 26. /1/ Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства,връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. финансовия резултат.

/2/ Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението се представят на хартиен и електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

/3/ Годишните финансови отчети на сдружението подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството. В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание. Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Прекратяване

Чл. 27. /1/ Сдружението се прекратява:

1. с решение на Общото събрание

2. с решение на съответния съд по седалището на сдружението,когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на конституцията,закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

/2/ Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

/3/ Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

/4/ В случаите на ал. 2прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Ликвидация

Чл. 28. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 27, ал. 1, т. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.

/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

/5/ Разпределението на имуществото след удовлетворяване на кредиторите се извършва от върховния орган и по реда на чл. 15, 43 и 44 от ЗЮЛНЦ.

Имущество след ликвидация

Чл. 29. /1/ Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва съгласно закона и този устав.

/2/ Имуществото по предходната алинея не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му възнаграждение.

Заключителни разпоредби

Чл. 30. /1/ Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 31. За неустановеното в този устав с прилагат законите на Република България, както и решенията на органите на сдружението.

Чл. 32. Настоящият устав е приет на учредително събрание на сдружението.