За нас

Либерални идеи за България и Европа (ЛИБЕ) е гражданско сдружение в обществена полза, вписано под ЕИК 176649483 в регистър БУЛСТАТ.

Учредихме ЛИБЕ с цел да подпомагаме създаването на силно общество от благоденстващи и свободни граждани, които поемат отговорност за собственото си развитие и постигането на справедливо държавно управление.

Съвсем конкретно ще насърчаваме и популяризираме:

  1. либералните модели и концепции, насочени към развитие на свободната пазарна икономика, конкуренцията и социалната защита на онези в истинска нужда;
  2. необходимостта от политически необременено правосъдие и достъпа до ефективен и безпристрастен съдебен процес като гарант за правото на живот, собственост и свобода на изразяването;
  3. участието на гражданите в обществените и политическите процеси съвместно с упражняването на граждански контрол над разходването на публичните средства и ресурси, върху назначенията в държавната администрация и фирмите с държавно участие, както и
  4. национален идеал, който да почива върху реализъм без химери и оптимизъм без илюзии.

Разгледай публикациите ни, както и какво пишем във Фейсбук и в Туитър.

Виж как можеш да ни помогнеш с време или със средства, ако ти харесва какво правим.

А ако приемаш и нашия устав – заповядай да станеш част от ЛИБЕ!

Управителен съвет

За нас

Емил Роберт Коен

Председател

За нас

Емил А. Георгиев

Член на УС

За нас

Таня Иванова

Член на УС